Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával KEOP-7.1.2.0-2008-0276- Előkészítő szakasz
     - Hírek
           - Tájékoztató 1
           - Tájékoztató 2

     - Kommunikációs terv
           - Az előkészítő szakasz kommunikációs feladatai

     - Közvélemény-kutatás
           - Kérdőív
           - Kérdőív-elemzés

     - Fenntartható fejlődés
           - 2010.05.13-i előadás anyaga
           - Fotók

     - Közmeghallgatás
           - Meghívó
           - Jegyzőkönyv
           - Fotók

     - Záró sajtótájékoztató
           - Meghívó
           - Sajtóanyag
           - Fotók

- Kedvezményezett

- Felügyelő szervek

Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése
Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával KEOP-7.1.2.0-2008-0276 

Körmend Város Önkormányzata az Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horváthnádalja településrészek bevonásával tervezett szennyvízcsatorna-hálózat bővítésével kívánják megvalósítani a nyugati városrész szennyvízcsatornázását.

Körmend Város szennyvíz-csatornázottsága részben már korábban megvalósult támogatásból és saját forrásból. A város csatornázottsága jelenleg kb. 76 %-os, amely leginkább a város északi és a központi részeit fedi le, míg a fejlesztéssel érintett településrészek csatornázatlanok.

Az Önkormányzat célja, hogy a fejlesztés megvalósításával az érintett településrészeken 100 %-os csatornázottság valósuljon meg, amely a város tekintetében közel 87 %-os csatornázottságot jelent. A beruházáshoz az Önkormányzat rendelkezik érvényes vízjogi engedélyes tervvel, illetve vízjogi létesítési engedéllyel.


Az összes beruházási költség nettó: 530.683.500,- Ft

Az érintett lakosság: 1.281 fő.

A bekötés tervezett összege: 190.000 Ft + ÁFA


A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök

Létesítmény             Mennyiség                     Mennyiség       Telepítés
   Eszköz                 mértékegysége                                       helyszíne

Csatornahálózat
bekötővezetékekkel          fm                               2279        Alsóberkifalu

Csatornahálózat
bekötővezetékekkel          fm                               2294        Felsőberkifalu


Csatornahálózat
bekötővezetékekkel          fm                               8858        Horvátnádalja


Távvezeték                        fm                               1210        Felsőberkifalu


Távvezeték                        fm                                2724       Horvátnádalja


Körzeti átemelő                 db                                      1       Felsőberkifalu


Körzeti átemelő                 db                                      6       HorvátnádaljaA fejlesztés révén 13.431 folyóméter gerincvezeték épül ki, 3934 folyóméter távvezetékkel, 7 db körzeti átemelő szivattyúval bővül, mely eredményeképpen újabb 516 ingatlanról kerül szabályos módon összegyűjtésre és elvezetésre a házi kommunális szennyvíz. A meglévő körmendi szennyvíztelep megfelelően ki tudja szolgálni az igényeket a fejlesztést követően is.

A projekt konkrét célja a hazai és az Európai Uniós irányelvek előírásainak figyelembevételével a szennyvízelvezetési infrastruktúra fejlesztése, és a környezetterhelés csökkentése. Körmend várost, mint önálló szennyvízelvezetési agglomerációt jogszabály kötelezi a szennyvíz közműves elvezetésére és ártalommentes elhelyezésére.

Magyarországon a közműves vízellátás közel 90 %-a felszín alatti vízkészletből történik, ez által a projekt által közvetve megvalósítani kívánt vízbázis-védelem az egész régió távlati vízellátása szempontjából is kulcsfontosságú. A tervezett csatornahálózat garanciát nyújt a környezeti kockázatok mérséklésére. A csatornahálózat korszerű megépítésével felhagyásra kerülnek a nem szakszerűen tervezett és kivitelezett egyedi közműpótlók, ez által csökken a talaj és talajvíz szennyezőanyag terhelése.

A szennyvíztisztító telep oly módon került kialakításra, hogy onnan a befogadóba vezetett tisztított szennyvíz szennyezőanyag tartalma nem haladja meg a mindenkor érvényes jogszabályokban meghatározott technológiai határértékeket. A projekt törekszik a települési környezetvédelem erősítésére és a környezetbiztonság növelésére is.

A közüzemű szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével lehetőség adódik elsősorban turisztikai, szolgáltató beruházások megvalósítására, amely javítja a jelenlegi foglalkoztatási szintet, és növeli a települések adóbevételét. Az összkomfortos lakókörnyezet növeli az egyes ingatlanok, a települések értékét, fokozza a települések lakosságmegtartó képességét.


A jelenlegi beruházással érintett városrészeken belül a projektterület a csatornázatlan utcák, illetve öblözetek szerint került lehatárolásra. (Ez elsősorban Alsóberkifalu városrészen belül jelenti azt, hogy a korábbiakban csatornázott utcák nem tartoznak bele a jelen KEOP projekt területébe.) Tehát a projekt teljes területén a közüzemi csatornahálózat hiányzik, a lakóházak szennyvizeit közműpótló műtárgyakba helyezik el, melyek jelentős része szakszerűtlen kialakítású, szikkasztóként üzemelnek. A szennyvízgyűjtőkből a szennyvizet szippantó kocsival szállítják el Körmend Városi szennyvíztelepre, azonban nem kizárt, hogy esetenként ellenőrizhetetlenül, nem engedélyezett módon történik a leürítés. A beruházással érintett területen jelentős ipari szennyvizet kibocsátó létesítmények nincsenek. Az önkormányzat célja, hogy felgyorsuljon a felszíni és felszín alatti vizek védelme, a talaj szennyezőanyag terhelésének csökkenése, a vízminőség romlásának megállítása, a minőség javulása.

Az infrastrukturális beruházás megvalósításának jelentős lakosságmegtartó ereje is van.

A kommunális szennyvizek szakszerű elvezetésével, talajba való szivárgásuknak megszüntetésével a település környezeti állapota javítható. A projektben foglalt munkálatok az élet és környezetbiztonság veszélyeinek elhárítását eredményezik.

A három városrész szennyvízelvezetésére a meglevő körmendi csatornarendszerhez való csatlakozással, gravitációs csatornahálózat kiépítésére kerül sor.


2010-es árszínvonalon 400 Ft/m3 a lakossági szennyvízdíj mértéke, míg a közületi (intézményi és ipari) szennyvízdíj nagysága 479 Ft/m3.

További bevételt generál a projektgazda számára, a körmendi telep részére, a szippantott szennyvíz lerakásáért fizetett díj. Ennek mértéke 2010-es árszínvonalon 607 Ft/m3 lerakott szennyvíz.

Az egységes díj alkalmazása azt jelenti továbbá, hogy nincs mód a fokozatos emelésre, ami azt a célt szolgálná, hogy a lakosságra ösztönzően hasson, és hogy fizetési terhei ne növekedjenek hirtelen nagymértékben, ami egyúttal a vízfogyasztás csökkenését váltaná ki.